Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti közzétételi lista (a melléklet szerinti sorok szerinti tagolással)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti közzétételi lista (a melléklet szerinti sorok szerinti tagolással)
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Dr. Kádár Zsuzsanna Közjegyzői Irodája/dr. Kádár Zsuzsanna közjegyző
1114 Budapest, Ulászló u. 21. I. em.

Kapcsolat


+36 (1) 381-0405
kadar@mokk.hu
drkadar@drkadar.hu

2-10. Az adatfelelős esetében nem értelmezhető

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Fővárosi Törvényszék
Budapesti Közjegyzői Kamara

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1960. évi 11. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról
1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről
2001. XLVI. törvény a konzuli védelemről
2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról
2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
2013. évi CCXXI. törvény a hitelbiztosítéki nyilvántartásról
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
2021. évi XLIII. törvény a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről
2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról

2-9. Az adatfelelős esetében nem értelmezhető

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
https://hirdetmenyek.mokk.hu

11-12. Az adatfelelős esetében nem értelmezhető

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28-29. §-ai szerint
az illetékes szervezeti egység neve: dr. Kádár Zsuzsanna közjegyző
elérhetősége: 1114 Budapest, Ulászló u. 21.
+36 (1) 381-0405
kadar@mokk.hu
az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Kádár Zsuzsanna közjegyző

14. Az adatfelelős esetében nem értelmezhető

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Közérdekű adatigénylések száma: 0
Teljesített adatigénylések száma: 0
A teljesítéséhez szükséges napok átlagos száma: –
Megtagadott adatigénylések száma: 0
A megtagadás jellemző indoka: –

16-25. Az adatfelelős esetében nem értelmezhető

III. Gazdálkodási adatok
Az adatfelelős esetében nem értelmezhető